Kişisel Verilerin Korunması


Ülkemizde gerek uluslararası gerekse ulusal boyutta veri paylaşımı ve veri işleme süreçlerinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal düzeyde yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulması sebebiyle 07 Nisan 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) yürürlüğe girmiştir.6698 sayılı KVKK kapsamında kişisel veriler kategorize edilmiş ve bu verilerin işlenmesi belirli kurallara tabi tutulmuştur. Kanun kapsamında veri işleme deyiminden kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi anlamak mümkündür.

Yine Kanun, kişisel verilerinişleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi veri sorumlusu olarak tanımlamıştır. Veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Belli şartları taşıyan firma ve kuruluşlar ayrıca VERBİS kayıt zorunluluğu getirilmiş olup bunun dışında kalan veri işleyen firma ve kuruluşlarda ilgili kanunun hükümlerine tabi olarak gerekli kvkkk uyum projesini yapmakla yükümlüdürler 

Veri sorumlularının kanun kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinin ihlali halinde KVKK ve Türk Ceza Kanunu ağır idari ve cezai yaptırımlar öngörmüştür. Bunun yanı sıra kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi halinde ilgili kişilerin maddi ve manevi tazminat talebinde bulunması da mümkündür.

Bu çerçevede KVKK uyum projesini ilgili yasa/yasalar çerçevesinde idari teknik ve hukuki tedbirlerin alınması için gerekli çalışmaları profesyonel ekibimizle titizlikle yürütmekteyiz.
Copyright © 2020 | cemyeniocak.av.tr