VERGİ BORCUNA VE VERGİ CEZASINA İTİRAZ


VERGİ BORCUNA VE VERGİ CEZASINA İTİRAZ
Makaleyi Hazırlayan
Av. Cem YENİOCAK

Bilindiği üzere vergiler yasalarla düzenleme alanı bulmaktadır. Vergi borcundan bahsedebilmemiz için öncelikle vergi borcunu ödemesi gereken “vergi mükellefi” kavramını bilmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda vergi mükellefleri Vergi Usul Kanunu’nun 8.maddesinde yer aldığı üzere kısaca “Mükellef , vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir.” denmektedir.

Vergi Borcu Nasıl Oluşur ?
Vergi borcu , vergi beyannamesinin ilgili kişiye tebliğinden itibaren ödenmesi gereken vade tarihine kadar ödeme yapılmamasından dolayı oluşur. İlgili vade tarihine kadar yani vade tarihinden önce yapılan ödemelerde herhangi bir ceza ödenmez. Eğer ki vade tarihinden sonra ödeme yapılıyor ise “vergi gecikme cezası” ile beraber ödeme yapılması gerekir.

Vergi Borcuna İtiraz Kaç Gün İçerisinde Nereye ve Nasıl Yapılır ?
Vergi borcuna ve vergi cezasına itiraz 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58.maddesinde belirtildiği üzere; “Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir.” Denmektedir. 
Yani kısacası ödeme emri tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde borcunun olmadığı veya borcunu kısmen ödediğini veya borcun zamanaşımına uğradığı iddiasıyla vergi borcunun iptali davası mükellefin bağlı olduğu yer vergi dairesinde açılmalıdır. Ayrıca ilgili davanın borcun tamamına açılması gerekmez , dilendiği takdirde borcun kısmi tutarınca da dava açılabilir.

Dava Açıldığı Takdirde Borçlu Hakkındaki Takip İşlemleri Durur mu ?
Burada şunu belirtmemiz gerekir ki eğer ki takip işlemlerinin durdurulması isteniyorsa , yürütmenin durdurulması talebi ilgili mahkemeye sunulmalıdır aksi takdirde davayı gören mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece takip işlemleri devam edecektir. 

Yapılan İtirazın İncelenme Usulü ve İtiraz Ederken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İtiraz yapılan komisyon ilgili incelemeyi en geç 7 gün içerisinde karara bağlamak zorundadır. Burada şuna dikkat etmek gerekir ki yapılan itirazın haksız , oyalamaya yönelik ve gerçeği yansıtmayan bir durumu bulundurması halinde; vergi borçlusu itirazında tamamen veya kısmen haksız çıkar ise hakkındaki itiraz ettiği miktardaki alacağın %10 kadarı zam ile tahsil edilmektedir. Ayrıca bu kararlar kesindir . Eğer ki böyle bir durum ile karşılaşılırsa yani itiraz kısmen veya tamamen reddedilirse , borçlu ret kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir.

İlk Derece Mahkemesinde Davayı Kaybeden Borçlunun Durumu ve Yapabileceği İşlemler
İlk derece mahkemesinde açtığı davayı kaybeden borçlu , 2019 yılı için tutar 6.000 TL ‘yi aşıyor ise üst yargı mercilerine başvurabilmektedir.

Vergi Cezasına Karşı Ne Yapılabilir ?
Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki vergi cezası ; Vergi Usul Kanunu madde 341’de yer aldığı üzere : “ Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.” Bu durumda karşılaşan kişi V.U.K madde 376 kapsamında cezada indirim talep edebilir , V.U.K Ek 1.Maddeye göre uzlaşma talep edebilir veya Vergi Mahkemesinde dava açabilir.

Vergi Cezasına Karşı Dava Açılması
 İlk olarak vergi cezasına itiraz edilebilmesi için V.U.K madde 358 uyarınca bazı koşullar mevcuttur. Bunlar;
1. Verginin Tarh Edilmesi (Vergi alacağının ilgili oranlar üzerinden hesaplanarak miktarının belirlenmesi)
2. Vergi Cezasının Kesilmiş Olması
3. Tadilat ve Takdir Komisyonlarınca kararlarının tebliğ edilmiş olması
4. Tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması.
Bu koşullar yerine getirilmek kaydı ile vergi cezasının tebliğinden itibaren İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 7 uyarınca vergi mahkemesinde dava açma süresi 30 gündür. 

KAYNAKLAR
1.   https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/yayinlar/OEKYIBrosuru.pdf
2. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6183.pdf
3. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2577.pdfCopyright © 2020 | cemyeniocak.av.tr